Park u kostela, Vaslui, Rumunsko

Projekce: Ing. Pavel Hofman, Ing. Martina Sarvašová

Stupeň dokumentace: DSP

Realizace: Goscom Vaslui

Rok projekce: 2013

Rok realizace: 2013

Investor: Goscom Vaslui, EU

Slavnostní otevření části parku za účasti starosty města a velvyslance ČR.

Předložený návrh zahradně architektonických úprav v arelálu kostela St. John in Vaslui vychází z požadavků investora, přírodních a kulturně historických podmínek. Návrh v co největší míře respektuje jedinečnost místa a jeho spojitost s významnou historickou osobností Stephen III. The Great (Stefan Cel Mare) a jeho odkaz je promítnut do hlavních a reprezentativních vegetačních prvků v parteru před kostelem. V celém prostoru se objevuje symbolika čísla 3, motivy z jeho života a hlavním inspiračním prvkem je jeho náhrobní kámen použitý jako vzor pro nový záhon v parteru před kostelem.

Kompozičně můžeme prostor pomyslně rozdělit na dvě hlavní části. Zaprvé je to prostor v těsné blízkosti vstupu do areálu, kolem kostela a za ním na vazující na věž. V této části je brán vysoký důraz na historický aspekt místa a ten je zdůrazněn decentním a ve tvarosloví jednoduchým pojetím okrasné zeleně, střihané plůtky a růžové záhony s dominantními keři či menšími stromy. Důraz je kladen na krásu a proměnlivost jednotlivých prvků během celého roku.  Novým prvkem je navržená zeleninová a bylinková zahrada, rovněž v podobném tvarosloví, mezi plánovaným muzeem a věží. Ta nabídne svěží a čertstvé suroviny do kuchyně místní komunity.

Druhou hlavní částí celhého prostoru je navržený park, nabízející potěšení ve formě různě druhově složených skupin stromů, keřů a okrasných rostlin, travin a trvalek. Ty tvoří kompoziční prvky vzájemně se doplňující. Pro návštěvníka se tak otevírá prostor plný překvapení v podobě navržených průhledů a pohledů na jednotlivé prvky, stavební i zelené. Dynamický moment celému prostoru dávají nepříliš vysoké, zato výzmamné terénní modelace.

Důležitým prvkem parku je navržená vegetace za hranicí řešeného území, která má za cíl několik funkčních a estetických hledisek. Jednak je to funkce zpevnění příkrého svahu (zejména použití dubu a borovice), dále pak vytvoření větrolamu a optického odsclonění okolních budov. Zachovány jsou některé průhledy do krajiny. Dále tento ochranný vegetační pás slouží jako pozadí pro navržené dřeviny uvnitř objektu.

V návrhu jsou zohledněny stávající kamenné pískovcové bloky, které budou vhodně rozmístěny a použity v areálu vkombinaci s terénními modelacemi a navrženou vegetací. Budou sloužit jako předměty uměleckého zájmu v doprovodu s pestrými keři a stromy a dále jako místo k odpočinku, případně jako herní prvek pro děti.

Celý rozsáhlý prostor je koncipován tak, aby respektoval kulturně historickou hodnotu areálu, zároveň však moderním způsobem tuto skutečnost zdůraznil a podpořil. Sklubí se zde jednoduchý design navazující na středověkou architekturu a klášterní zahrady spolu s klasickou zahradně architektonickou školou evropských parků. Vše se důmyslně doplňuje a nabízí jak stálým obyvatelům areálu, tak i návštěvníkům, pohodu a klid v oáze krásné architektury doplněné divadelní scenérií v celém roce proměnlivé hry barev, stínů, struktur a textur zelené vegetace.

Naše společnost Landeco je členem